Een nieuw actieplan voor de circulaire economie

Zoals in mijn artikel over de Green deal van de Europese commissie al werd aangegeven, zou er in maart 2020 onder andere een actieplan moeten liggen voor de circulaire economie.

Op 11 maart heeft de Europese commissie inderdaad een nieuw actieplan vastgesteld. In het actieplan voor de circulaire economie worden maatregelen voorgesteld om:

– van duurzame producten de norm te maken in de EU. De Commissie zal wetgeving op het gebied van duurzaam productbeleid voorstellen om ervoor te zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht, ontworpen zijn om langer mee te gaan, gemakkelijker te hergebruiken, te repareren en te recycleren zijn, en in plaats van primaire grondstoffen zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal bevatten. Producten voor eenmalig gebruik worden beperkt, vroegtijdige veroudering wordt aangepakt en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen wordt verboden.

– consumenten en openbare kopers mondiger te maken. Consumenten krijgen toegang tot betrouwbare informatie over onder meer de repareerbaarheid en de duurzaamheid van producten, die hen kan helpen om duurzame keuzes te maken op milieugebied. De consumenten zullen een “recht op reparatie” genieten.

– de nadruk te leggen op de sectoren die de meeste hulpbronnen verbruiken en waar het potentieel voor circulariteit hoog is. De Commissie zal concrete maatregelen ondernemen op het gebied van:
-elektronica en ICT: een initiatief voor herbruikbare elektronica om een langere levensduur van producten te bevorderen en de inzameling en verwerking van afval te verbeteren
– batterijen en voertuigen: een nieuw regelgevingskader voor batterijen om de duurzaamheid te verbeteren en het circulaire potentieel van batterijen te stimuleren
– verpakking: nieuwe verplichte eisen over wat is toegestaan op de EU-markt, met het oog op de vermindering van (over)verpakking
-kunststoffen: nieuwe verplichte eisen op het gebied van het gehalte gerecycleerd materiaal, met bijzondere aandacht voor microplastics en biogebaseerde en biologisch afbreekbare kunststoffen
– textiel: een nieuwe EU-strategie voor textiel om het concurrentievermogen en innovatie in de sector te versterken en de EU-markt voor textielhergebruik een impuls te geven
– constructie en gebouwen: een uitgebreide strategie voor een duurzame gebouwde omgeving, waarin de beginselen van circulariteit worden bevorderd
– levensmiddelen: nieuw wetgevingsinitiatief op het gebied van hergebruik met het oog op de vervanging van wegwerpverpakkingen, tafelgerei en bestek door herbruikbare producten in de voedselvoorziening

– te zorgen voor minder afval. De nadruk zal liggen op het voorkomen van afval en de omzetting ervan in kwalitatief hoogwaardige secundaire hulpbronnen die voordeel halen uit een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen. De Commissie zal onderzoeken of een EU-breed, geharmoniseerd model voor de gescheiden inzameling van afval en etikettering kan worden opgezet. Het actieplan bevat ook een aantal maatregelen om de uitvoer van afval uit de EU tot een minimum te beperken en illegale overbrenging tegen te gaan.

VNO-NCW

Het actieplan sluit in grote lijnen goed aan bij de prioriteiten van VNO-NCW. Om een goede markt voor de circulaire economie te creëren is schaalomvang noodzakelijk. Alleen op Europees niveau kan deze schaal worden gerealiseerd en daarom is de ondernemersorganisatie voorstander van Europese kaders zoals kwaliteit van secundaire grondstoffen, industriële symbiose en EU-wijde criteria voor ‘end of waste’.  Ook is VNO-NCW voorstander om zich te richten op een aantal waardeketens.

Willem-Henk Streekstra, beleidssecretaris circulaire economie voor VNO-NCW en MKB-Nederland,  is tevreden met de Europese inzet: ‘De Europese Commissie is met een ambitieuze, maar juiste agenda gekomen om de transitie van de circulaire economie te versnellen. Alleen wanneer in Europees verband de kaders voor de circulaire economie worden aangepast, kunnen bedrijven tot renderende businesscase komen en in de wereldeconomie competitief blijven’.


https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/een-nieuw-actieplan-voor-de-circulaire-economie-wijst-de-weg-naar-een-klimaatneutrale-concurrerende-economie-met-sterkere-consumenten/?utm_source=Online+Kenniscentrum+Duurzaam+Ondernemen&utm_campaign=6c52a5df76-DuOn_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_bc05740288-6c52a5df76-294521529
https://www.vno-ncw.nl/news-europa/transitie-naar-circulaire-economie-moet-rendabele-businesscase-zijn


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!