Sustainable Development Goals en Circulaire Economie

De Sustainable Development Goals (Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe wereldwijde duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.  De SDG’s zijn zeventien doelstellingen om van de wereld een betere plek te maken. Deze doelstellingen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN). Nederland hoort ook bij de VN. De doelstellingen zijn tot stand gekomen door inbreng van organisaties en individuen over de hele wereld. Eerder waren er de Millenniumdoelstellingen (2000 tot 2015) en deze zijn opgevolgd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (2016 tot 2030). De SDG’s zijn een wereldwijd kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en klimaatcrisis. Er zijn 17 doelstellingen opgesteld waar gezamenlijk 169 targets (of concrete doelen) aan zijn verbonden.

Circulaire economie, het actieplan circulaire economie van de EU en de Sustainable Development Goals van de VN

In een perfecte circulaire economie gaat het erom dat alle materialen telkens opnieuw gebruikt worden zonder verspilling en zonder afval. Het afval is de nieuwe grondstof. Een product moet zo lang als mogelijk zo goed als mogelijk werken. De energie voor een zuivere circulaire economie dient afkomstig te zijn van hernieuwbare bronnen, zoals de zon, water en de wind.

Op 11 december 2019 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe Europese klimaatovereenkomst, de ‘Green Deal’. Daarin werd aangegeven dat er per maart 2020 ook een actieplan voor de circulaire economie moest liggen. Dit actieplan is op 11 maart 2020 vastgesteld.

In het actieplan voor de circulaire economie worden maatregelen voorgesteld om:
— Van duurzame producten de norm te maken in de EU.
— Consumenten en openbare kopers mondiger te maken. 
— Nadruk te leggen op de sectoren die de meeste hulpbronnen of grondstoffen verbruiken en waar de mogelijkheden voor circulariteit hoog zijn. In het actieplan staan concrete maatregelen op het gebied van:
* elektronica en ICT
* batterijen en voertuigen
* verpakking
* kunststoffen
* textiel
* constructie en gebouwen
* levensmiddelen
* de zorgen voor minder afval.

De circulaire economie is gebouwd op zes principes die met elkaar in evenwicht moeten zijn binnen het systeem: materialen, energie, water, maatschappij, gezondheid en welvaart. Deze principes vind je ook terug in de SDG’s.

Het versterken van de circulaire economie draagt onder andere door de uitvoering van het actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie bij aan het behalen van de SDG’s van de Verenigde Naties. Aspecten van de circulaire economie, zoals recycling van huishoudelijk afval, e-waste en afvalwater, bieden een ‘gereedschapskist’ om aan de SDG’s te kunnen voldoen.

Vooral met SDG 6 (schoon water), SDG 7 (betaalbare en schone energie), SDG 8 (werk en economische groei), SDG 9 (duurzame industrialisering), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 15 (leven op het land) is er een sterke relatie met de Circulaire Economie.

De waterkwaliteit moet tegen 2030 verbeterd zijn onder andere door de verontreiniging van water te beperken en recycling en hergebruik van water wereldwijd te verhogen. De efficiëntie van watergebruik moet worden verhoogd en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater moet worden gegarandeerd om antwoord te bieden op de waterschaarste.

Tegen 2030 moet het aandeel hernieuwbare energie aanzienlijk zijn verhoogd.

Dit gaat onder andere over duurzame economische groei. Tegen 2030 moet geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeterd zijn en moet men proberen de economische groei en achteruitgang van het milieu en het ecosysteem van elkaar los te maken.

Tegen 2030 moet de infrastructuur gemoderniseerd zijn en moeten industrieën duurzaam gemaakt zijn. De focus ligt hierbij op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

Tegen 2030 moet onder andere het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn gerealiseerd. Ook moet de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per persoon gehalveerd zijn en moet het voedselverlies verminderd zijn in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.
De afvalproductie moet aanzienlijk zijn beperkt via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik. Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om de hele keten bewust te maken van de problemen en iedereen te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument.

Tegen 2030 moet het ecosysteem beschermd en hersteld zijn en moet het ecosysteem duurzaam gebruikt worden. De bossen moeten duurzaam beheerd worden en woestijnvorming en het verminderen van de kwaliteit van het land moeten bestreden en teruggedraaid worden om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Wil je meer weten over alle 17 SDG’s? Kijk dan eens op de site van SDG Nederland.


Juni 2020, Jolanda Kwakman

Interessante bronnen:
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/gerelateerd-aan-circulaire-economie/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!